«Затверджено»  
Наказ № 5-тр
від «05» вересня 2023 р.  
Директор / Михайло ГАНЧУК

ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ НА ПОСТАВКУ (ПРОДАЖ) ТОВАРІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Оферта договору приєднання на поставку (продаж) товарів (надалі за текстом «Договір») є договором приєднання для суб’єктів господарювання та фізичних осіб-споживачів, що визначає основні зобов’язання Сторін, які виникають, змінюються та припиняються при придбанні товарів, що реалізуються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34849153), (або надалі – «Товариство»).

1.2. Договір розміщено на веб-сайті Товариства: https://www.pa.ua/, у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору та приєднання кожної особи, що звертається до Товариства з метою придбання товарів.

1.3. Суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що звертається до Товариства для придбання товарів – заявляє про повне і належне ознайомленні із умовами Договору, заявляє про їх прийнятність, погоджується та беззастережно приєднується до умов цього Договору.

1.4. У випадку, якщо між Товариством та суб’єктом господарювання або фізичною особою-споживачем укладено інший діючий договір, який визначає умови поставки (продажу) товарів Товариством ніж ті, які передбачено у цьому Договорі, сторони керуються та застосовують в цілому умови такого іншого договору, а положення цього Договору – не поширюються на правовідносини сторін за означеним іншим договором.

2. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

2.1. «Постачальник» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ», яке зареєстроване та діє згідно законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34849153.

2.2. «Покупець» – суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що володіє необхідним і достатнім обсягом правосуб’єктності (правоздатності та дієздатності), яка на законних підставах та з метою, яка не порушує вимог чинного законодавства України, звертається до Постачальника і відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України в цілому та беззастережно приєднується до умов даного Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах визначених Договором, Постачальник зобов‘язується передавати у власність Покупця (поставляти, продавати) Товари, а Покупець зобов’язується оплачувати Товари, приймати їх у власність, відповідно до умов цього Договору.

3.2. Поставка Товарів за Договором здійснюється партіями. Умови поставки, найменування, кількість, ціна за одиницю та вартість Товару (на день складання документу), що входить до партії поставки, визначається Рахунком-фактурою, яка підписується Постачальником та приймається Покупцем в порядку п. 4.2, 4.3 Договору.

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

4.1. Замовлення на поставку партії Товару, надається Покупцем на користь Постачальника телефоном, засобами електронної пошти та/або іншими цифровими каналами комунікації за Договором. Після отримання замовлення, Постачальник формує Рахунок-фактуру за партією поставки Товару, направляє її копію Покупцю.

4.2. Не пізніше наступного робочого дня від дати Рахунку-Фактури, копія якого отримана на електронну пошту/інший цифровий канал комунікації за Договором, Покупець ухвалює: (І) рішення про поставку партії Товару, або (ІІ) рішення про відмову від поставки партії Товару.

4.3. У випадку ухвалення Покупцем рішення про поставку партії Товару, Покупець здійснює повну оплату вартості партії Товару за Рахунком-фактурою.

4.4. У випадку ухвалення Покупцем рішення про відмову від поставки партії Товару, Покупець не вчиняє дій визначних п. 4.3 Договору, впродовж строку визначеного п. 4.2 Договору, а Постачальник не розпочинає поставку партії Товару. За умови неповної оплати вартості Товару чи за умови оплати вартості партії Товару із простроченням, якщо Сторони не домовляться про інше, сплачені кошти за непоставлений (непереданий) Товар можуть бути повернені на банківський рахунок Покупця, після отримання його заяви із зазначенням реквізитів рахунку Покупця, необхідних для платежу. Проценти за користування коштами Покупця не нараховуються Постачальнику та не сплачуються ним. 

4.5. Податкові зобов’язання Сторін за Договором визначаються відповідно до правил Податкового кодексу України за кожною поставкою, яка відбулась на підставі кожного Рахунку-фактури в межах Договору.  

5. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Поставка партії Товару за цим Договором здійснюється Покупцю в наступні строки і на таких умовах:

– самостійний вивіз Покупцем на умовах EXW, відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс у редакції 2020 року) за адресою приміщень Постачальника у робочі дні, в період з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Постачальник забезпечує здійснення поставки партії Товару (забезпечує умови завантаження на транспорт наданий Покупцем) в строк до 60 (шістдесяти) календарних днів (строк поставки) від дати оплати вартості партії Товару; або

– перевізником на умовах FCA, відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс у редакції 2020 року), з оплатою вартості перевезення (доставки) Покупцем. Постачальник забезпечує здійснення поставки партії Товару (його передачі перевізнику для доставки) в строк до 60 (шістдесяти) календарних днів (строк поставки) від дати оплати вартості партії Товару.

5.1.1. Обрані умови поставки партії Товару визначаються у Рахунку-фактурі. Постачальник вправі здійснити дострокову поставку партії Товару і така поставка буде прийнята Покупцем. До моменту поставки, Покупець зобов’язаний завчасно забезпечити Постачальника даними, необхідними для оформлення первинних документів за поставкою (відомості про параметри транспортного засобу перевізника, відомості про водія (номер посвідчення, ПІБ водія), відомості про перевізника, ідентифікуючі дані особи уповноваженої Покупцем на приймання Товару (ПІБ, посада), інші дані на вимогу Постачальника).

5.1.2. У випадку неприбуття і неотримання Покупцем партії Товару у місці його передачі або доставки, Постачальник є таким, що звільняється від зобов’язання в поставці партії Товару. В такому випадку, Товар може перебувати у Постачальника із покладенням на Покупця витрат по зберіганню, перевезенню, поверненню та збереженню Товару на складі Постачальника.

5.2. При передачі партії Товару, Постачальник передає Покупцю:

– оригінал рахунку-фактури за партією, підписаної Постачальником;

– два примірники видаткової накладної, підписаних Постачальником.

Постачальник підписує та надає екземпляр товарно-транспортної накладної належної Покупцю при поставці Товару через перевізника, а також реєструє податкову накладну у Єдиному реєстрі податкових накладних за правилами передбаченими Податковим кодексом України.

5.3. При отриманні партії Товару, Покупець надає Постачальнику:

– один примірник видаткової накладної, підписаної Покупцем.

Покупець підписує та надає зазначений документ в дату поставки партії Товарів, при поставці на умовах EXW, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів, від дати доставки, при поставці на умовах FCA.

5.4. Право власності на партію Товару переходить від Постачальника на користь Покупця в день поставки, а саме: (І) з моменту підписання Покупцем видаткової накладної на Товар, при поставці на умовах EXW або (ІІ) з моменту передачі Товару перевізникові, підписання товарно-транспортної накладної Постачальником, при поставці на умовах FCA.

5.5. Покупець, в момент отримання (доставки) партії Товару, зобов’язаний висунути всі заперечення відносно кількості, комплектності, якості, асортименту та/або інших характеристик Товару, шляхом зазначення недоліків в Акті про відмову від приймання товару (надалі «Акт про відмову»). Акт про відмову складається Покупцем із залученням незалежної третьої особи, фото- та відео-фіксацією недоліків та повинен містити: дату і місце складання, обґрунтовані недоліки в Товарі, його кількість та найменування, серійний номер засобу фото та відео-фіксації недоліків, назви та об’єм матеріалів (файлів) фото- та відео-фіксації недоліків. Не пізніше наступного календарного дня, від дня складання Акту про відмову, його екземпляр та копії матеріалів фото- та відео-фіксації недоліків надаються Постачальнику для висловлення позиції за запереченнями Покупця.

5.6. Товар з істотними та обґрунтованими недоліками, які виникли з вини Постачальника, підлягає заміні Постачальником на належний Товар для Покупця.

5.7. У випадку, якщо Покупець не висунув заперечення або не надіслав Постачальнику Акт про відмову з копіями матеріалів фото- та відео-фіксації недоліків в межах строку і на умовах п. 5.5 Договору, цим Покупець підтверджує відповідність якості, комплектності, кількості, асортименту та інших характеристик Товару умовам Договору та власним очікуванням.

5.8. Постачальник має право односторонньо зупинити виконання свого зобов’язання, відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі у випадку неналежного виконання Покупцем будь-яких умов цього Договору, а так само збільшити строк поставки за Договором на період порушення Покупцем умов цього Договору.

5.9. Сторони домовились, що положення Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № П-6 та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. № П-7 – не застосовуються до правовідносин Сторін за цим Договором.

5.10. Товар належної якості може бути обміняний/повернутий Покупцем, який є фізичною особою-споживачем, відповідно до правил, вимог та строку визначених Законом України «Про захист прав споживачів» на підставі документів, що підтверджують придбання Товару у Постачальника. Покупець, яким є суб’єктом господарювання, може повернути Товар належної якості на підставі односторонньої згоди Постачальника наданої не пізніше закінчення першого кварталу календарного року, що слідує за роком придбання Товару.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ

6.1. Ціна Договору складається з загальної суми поставленого Товару протягом строку дії Договору. До суми вартості Товару входить сума вартості упакування виробника та поставки Товару.

6.2. В рахунок поставки Товару, Покупець сплачує на користь Постачальника аванс в розмірі 100 % від вартості кожної партії Товару не пізніше наступного робочого дня від дати Рахунку-фактури, якщо інший строк оплати не погоджено Сторонами.Розрахунок здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на банківський рахунок Постачальника. Сторони погодили, що датою здійснення Покупцем оплати кожного конкретного платежу за Договором є дата зарахування сплачених Покупцем грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

7.1. Гарантійний строк на поставлені Товари відповідає гарантійному строку встановленого виробником, який вказано у експлуатаційній документації.

7.2. У випадку неналежного функціонування/припинення функціонування Товарів упродовж гарантійного строку, Покупець письмово повідомляє Постачальника про такі недоліки і повертає товар з недоліками за рахунок власних коштів, з обов’язковим оформленням накладної на повернення, дотримуючись всіх обов’язкових реквізитів первинного документу передбачених ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Постачальник одноособово визначає товари які підлягають ремонту та товари, які підлягають заміні в ході виконання гарантійних зобов’язань. Право власності на товари з недоліками, що замінені Постачальником при виконанні гарантійних зобов’язань, переходить від Покупця до Постачальника у день прийняття Покупцем результатів усунення недоліків.

7.3. Гарантія на Товари діє за умов:

– всі Товари, як окремо так і у змонтованій системі, експлуатуються відповідно до  вимог експлуатаційної документації;

– ремонт Товарів не здійснювався Покупцем самостійно та/або із залученням третіх осіб;

– неналежне функціонування/припинення функціонування Товарів спричинено не з вини Покупця та/або третіх осіб.

7.4. Гарантія не діє на Товари за умов:

– пошкодження Товарів сталось через недотримання вимог передбачених експлуатаційною документацією; використання Товарів здійснювалось не за призначенням; використовувались неякісні витратні матеріали в забезпеченні функціонування Товарів; пошкодження Товарів трапилось внаслідок недбалого поводження;

– пошкодження Товарів сталось внаслідок звичайного зносу/вичерпання ресурсу;

– пошкодження Товарів сталось через обставини непереборної сили;

– пошкодження Товарів сталось через допущення в їх управлінні/функціонуванні комп’ютерних програм, які не погоджені виробником та/або Постачальником; допущення шкідливих програмних засобів при управлінні/функціонуванні Товарів;

– за наявності механічних/електричних/хімічних/термічних пошкоджень та/чи деформацій Товарів;

– за наявності слідів стороннього втручання/виконання самостійного ремонту та/або модифікації Товарів;

– за наявності потрапляння до Товарів сторонніх предметів фізичного чи біологічного походження;

– пошкоджено Товари, які не було поставлено Постачальником за Договором;

– умови, що зазначені в експлуатаційній документації Товарів;

– інші умови, що передбачені за чинним законодавством України.

7.5. За результатом усунення недоліків, в період гарантійного строку, Постачальник здійснює відповідну відмітку у експлуатаційній документації та передає належний товар Покупцю.

7.6. Якщо між Сторонами виник спір з питання недоліків або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведена незалежна експертиза. Оплата експертизи здійснюється її ініціатором, з подальшою компенсацією витрат Стороні, на користь якої буде ухвалене рішення незалежного експерта.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку. Достатнім доказом дії таких обставин та терміну їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила.

8.2.1. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

8.2.2. Не вважаються випадком недодержання своїх обов’язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

8.3. Настання непереборної сили засвідчується Торгово-промисловою палатою України. Документом, що підтверджує настання непереборної сили є сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

8.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше трьох місяців.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Спори, що виникають під час виконання даного Договору, Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно норм матеріального та процесуального права України.

10. СТРОК ДІЇ  ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір діє з моменту його опублікування на веб-сайті і є безстроковим, але Продавець має право односторонньо припинити дію Договору по завершенню 6 (шести) календарних місяців від дня опублікування Договору. Припинення дії Договору здійснюється шляхом публікування Продавцем таких відомостей на веб-сайті не раніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту припинення дії Договору. Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомлення про припинення дії Договору.

10.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені Продавцем односторонньо шляхом публікації Договору у новій редакції на веб-сайті. Зміни, що передбачені даним пунктом Договору вступають у дію через 3 (три) календарні дні, з моменту їх публікування на веб-сайті.

10.3. Якщо інше не передбачене цим Договором, будь-яке повідомлення, вимога або інша кореспонденція, що надається або надсилається у зв’язку з Договором, має бути складена у письмовій формі, підписана Стороною (представником Сторони) і вручена особисто або надіслана рекомендованим або цінним листом з попередньою оплатою поштових витрат. Повідомлення вважається належним чином отриманим:

– у разі особистої доставки – в дату доставки за адресою відповідної Сторони, зазначену на відмітці про особисте вручення;

– у разі відправки рекомендованим або цінним листом – в дату доставки за адресою відповідної Сторони, зазначену на сайті підприємства поштового зв’язку за результатами пошуку реєстрованих поштових відправлень за штрихкодовим ідентифікатором, який зазначено  на  документі про прийняття поштового відправлення, або у разі ухилення Сторони – отримувача від отримання поштового відправлення від підприємства зв’язку – через 10 (десять) календарних днів після відправлення.

10.4. Сторони визнають і надають силу оригіналу сканованим копіям документів Сторін, що їх було отримано засобами електронної пошти чи іншими цифровими каналами комунікації за Договором, до моменту отримання оригіналу відповідного документа на паперовому матеріальному носії. Використання електронного цифрового підпису Сторони для таких повідомлень не вимагається. Крім того, з метою оптимізації документообігу між Сторонами, підвищення рівня збереження та захисту переданих документів та інформації, що міститься в них, Сторони дійшли згоди про запровадження системи електронного документообігу та організації електронного обміну документами за посередництва сертифікованих провайдерів. Обмін первинними документами, а саме: видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями, рахунками-фактурами за Договором, може відбуватись шляхом обміну електронними документами, з накладенням на документ кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб Сторони, та відправленням електронних документів за допомогою сервісів електронного документообігу: «M.E.Doc», «Вчасно», інші програми, за умов, що електронні документи складені згідно вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Перелік документів не є вичерпним та Сторонами можуть бути використані інші документи в електронній формі. Сторони визнають такими, що мають однакову з паперовими документами юридичну силу, електронні примірники документів, які підписані з накладанням на документи кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб Сторони, та відправлені за допомогою будь-якого з сервісів електронного документообігу: «M.E.Doc», «Вчасно», інші програми. Документи, що були підписані за допомогою системи електронного документообігу можуть бути представлені в судових інстанціях, в якості належних доказів i не можуть заперечуватися Сторонами. Належним підтвердженням направлення/отримання документу є звичайне технічне підтвердження відповідної системи документообігу (звіт серверу про відправлення електронного повідомлення). Датою господарської операції визначної електронним примірником первинного документа є дата його складання, що визначена у змісті електронного документа і не визначається датою накладання кваліфікованого електронного цифрового підпису Сторони на документ. Кожна Сторона зобов’язана щоденно стежити за надходженням електронних документів. Розірвання (скасування/анулювання) документів в електронній формі, що було підписано Стороною, здійснюється шляхом підписання Сторонами Акта про анулювання документа в електронній формі.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Персональними даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, зокрема: ім’я, прізвище та по-батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження, сімейний та майновий стан, біографічні дані, освіта, професія та інші дані про особу, які були отримані Продавцем у зв’язку з виконанням цього Договору (або надалі за текстом – «персональні дані»).

11.2. Продавець зобов’язується обробляти (в тому числі, використовувати, зберігати, систематизувати, накопичувати, тощо) (надалі за текстом – «обробка») персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору та/або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного законодавства України.

11.3. Покупець уповноважує Продавця на передачу персональних даних будь-яким третім особам, якщо це необхідно для виконання Продавцем своїх зобов’язань за цим Договором.

ТОВ «Промавтоматика Вінниця»

Юр. адреса: 145, вул. Хмельницьке шосе, м. Вінниця, 21029

Пошт. адреса: а/с 2010, м. Вінниця, 21021

Код ЄДРПОУ 34849153

ІПН 348491502280, св. № 200120971

тел./факс: (0432) 56-12-20

Цифрові канали комунікації: адреси електронної пошти з доменом @pa.ua або @global.pa.ua

Директор – Михайло ГАНЧУК